Zaznacz stronę

regulamin konkursowy – dzień kobiet

Regulamin konkursu
§1. Zasady ogólne
Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest AMARI GALYNA AKHMATKULOVA (NIP: 9522019167, REGON: 367843984), zwany dalej Organizatorem.
Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest Sushi Zushi (KRS: , NIP: , REGON: ), zwany dalej Organizatorem.
Fundatorem nagród jest: AMARI GALYNA AKHMATKULOVA (KRS: , NIP: 9522019167, REGON: ) oraz SUSHI ZUSHI zwany dalej Fundatorem.
Konkurs rozpoczyna się 1 marca o godzinie 10:00 i trwa do 07 marca 2021 roku do godziny 23:59.
Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody
Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, przedstawiciele/członkowie władz, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzice, rodzeństwo i osoby pozostające w stosunku przysposobienia) wyżej wymienionych osób.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika Konkursu niniejszego regulaminu w całości.
§2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Osobą biorąca udział w Konkursie („Uczestnik”) może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która może być fanem strony Amari Warszawa Gocław Tajski Masaż (https://www.facebook.com/AmariWarszawaMasazTajski) lub Sushi Zushi Żurawia (https://www.facebook.com/SushiZushi).
Konkurs polega na przesłaniu (w formie komentarzy pod postem na oficjalnym profilu facebookowym Amari Warszawa Gocław Tajski Masaż (https://www.facebook.com/AmariWarszawaMasazTajski) lub Sushi Zushi Żurawia (https://www.facebook.com/SushiZushi)) odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
Organizator powołuje 4-osobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”), która dokonuje oceny opublikowanych Odpowiedzi.
Komisja wybierze 1 Zwycięzcę („Zwycięzca”), który otrzyma voucher na podwójny masaż olejkami aromatycznymi 1-godzinny wraz z poczęstunkiem w formie setu sushi do wykorzystania w salonie Amari Tajski Masaż (ul. Bora-Komorowskiego 56C/U15, 03-982 Warszawa).
Odpowiedz na zadanie konkursowe musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem.

§3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
Zwycięzcę Konkursu spośród osób, które przesłały najciekawsze Odpowiedzi, wybierze Komisja Konkursowa.
Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.
Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty, nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone pod postem konkursowym w dniu 08.03.2021 r. na profilu facebookowym Amari Warszawa Gocław Tajski Masaż (https://www.facebook.com/AmariWarszawaMasazTajski) oraz Sushi Zushi Żurawia (https://www.facebook.com/SushiZushi).
Nagrodę będzie można odebrać w dniach 8.03.2021 – 15.03.2021 w Salonie Amari masaż tajski przy ulicy Bora-Komorowskiego 56C/U15, 03-982 Warszawa.
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, regulamin serwisu Facebook, a także Uczestników, którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami.
W przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez laureata traci on prawo do nagrody i staje się ona własnością Organizatora.

§4. Reklamacje
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres warszawa@amarispa.com lub kontakt@sushizushi.pl z dopiskiem „Konkurs Z Okazji Dnia Kobiet – reklamacja” przez cały czas trwania Konkursu, a także po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w przypadku Uczestników Konkursu – 14 dni od daty ogłoszenia Zwycięzców, a w przypadku Zwycięzców – 14 dni od daty otrzymania Nagrody.
Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.
Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni, od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników jest Amari Galyna Akhmatkulova. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jabłecznej 11, 04-652 Warszawa, KRS NIP REGON
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, udziału w konkursie, wybrania Zwycięzców oraz poinformowania Zwycięzców, wysłania nagród na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) ponadto dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w konkursie, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami jakie mogą wystąpić na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu reklamacji oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia konkursu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem. Dane osobowe Zwycięzców przechowywane będą do czasu upływu okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych).
Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu, w tym Organizator oraz jego upoważnieni pracownicy i jego podwykonawcy.
Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak i nie będą przekazywane do państw trzecich.

§6. Postanowienia Końcowe
Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Konkurs prowadzony jest na stronie Facebook Amari Warszawa Gocław Masaż Tajski oraz Sushi Zushi Żurawia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na profilu Facebook.
Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie https://www.facebook.com/AmariWarszawaMasazTajski oraz https://www.facebook.com/SushiZushi w specjalnym poście publikującym regulamin Konkursu z Okazji Dnia Kobiet.
Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Organizator może w każdym czasie zmienić Regulamin udziału w Konkursie, o czym poinformuje Uczestników na swoim oficjalnym profilu na portalu Facebook.
Organizator ma prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.